Obchodné podmienky

Úvod Dodanie tovaruObchodné podmienky

 

Obchodné podmienky

 

internetového obchodu

 

1.    Vymedzenie pojmov

1.1.   Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi spoločnosťou MALENA Decor s.r.o, so sídlom Šemša 124,044 21, IČO: 46814698 DIČ:2023610380, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, vložka č.30554/V a kupujucim.

1.2.   Na obchodné ako aj ďalšie súvisiace právne vzťahy, ktoré vzniknú pri uzatváraní kúpnych zmlúv podľa týchto VOP, sa vzťahujú ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Z. z., Občianskeho zákonníka ako aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo pri poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.

1.3.   Kupujúcim je každá v obchode zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku prostredníctvom systému elektronického obchodu www.LaImpressione.sk (ďalej len "obchod").

1.4.   Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

1.5.   Tovar – produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke predávajúceho pre nákup prostredníctvom obchodu.

1.6.   Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1. 

2.    Všeobecné ustanovenia

2.1.   Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky.

2.2.   Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

2.3.   Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

3.    Objednávka

3.1.   Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.

3.2.   Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

3.3.   Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou MALENA Decor s.r.o..

3.4.   Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

4.    Storno objednávky

4.1.   Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. 

4.2.   Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)

 • V prípade zvolenej platby prevodom na účet, bude objednávka rezervovaná po dobu 7 pracovných dní od objednania. Pri neuhradení platby na účet predávajúceho do siedmich pracovných dní bude po uplynutí tejto lehoty objednávka stornovaná.

5.    Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

5.1.   Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo pri poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku č. 102/2014 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 5.2 VOP.

5.2.   Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 5.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

 • kontaktovať nás (viď Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy) so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.

 • ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho na svoje náklady späť na našu adresu uvedenú v časti kontakt a to za nasledujúcich podmienok:

  • tovar nesmie byť použitý nad rámec bežného odskúšania resp. bežného opotrebenia

  • tovar musí byť nepoškodený

  • tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne)

  • zašlite spolu s dokladom o kúpe – faktúra (stačí aj kópia)

Tovar odporúčame zaslať doporučene (list) alebo poistený (balík), nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Krehký tovar je potrebné zabaliť tak, aby pri preprave k nám nedošlo k jeho poškodeniu. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

5.3.   Okolnosti, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy

Vzhľadom na charakter predávaného tovaru si internetový obchod neuplatňuje žiadne dodatočné podmienky za ktorých by spotrebiteľ strácal právo na odstúpenie od zmluvy.

6.    Kúpna cena, platby

6.1.   Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka.

6.2.   Kúpna cena sa platí spôsobom, ktorý je uvedený na stránke predávajúceho v časti Platba.

6.3.   Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách: EUR, CZK

6.4.   Ceny poštovného a balného sú uvedené na stránke predávajúceho v časti Doprava

6.5.   Akčné ceny a zvýhodnené ponuky tovaru sú zreteľne označené symbolom "akcia". Platnosť akcie trvá do vypredania zásob alebo po určenú lehotu.

6.6.   V prípade, ak kupujúci zaplatí kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

6.7.   Ceny tovaru sú uvedené vrátane DPH 0%. Nie sme platcovia DPH.

6.8.   V prípade, že si kupujúci zvolil ako spôsob doručenia dobierku a zásielku z ľubovoľných dôvodov neprevezme, bude toto konanie považované za porušenie „Obchodných podmienok“ a „Kúpnej zmluvy“. Ak nebude zásielka prevzatá, predávajúci si bude uplatňovať úhradu vzniknutých nákladov vynaložených na odoslanie, prípadne na uskladnenie.

7.    Dodacie podmienky

7.1.   Miestom plnenia zmluvy sa rozumie bydlisko alebo miesto, resp. sídlo podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov, alebo iným spôsobom na základe vzájomnej dohody.

7.2.   Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu.

7.3.   Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

7.4.   Náklady na poštovné a balné nie sú zahrnuté v cene tovaru.

7.5.   Predávajúci dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky. Predávajúci má zákonnú povinnosť dodať tovar najneskôr do 30 dní od uzavretia zmluvy. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.

7.6.   Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo poverenou osobou, alebo keď tak neurobí včas, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

7.7.   Predávajúci dodá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.

8.    Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho

8.1.   Predávajúci je povinný dodať na základe potvrdenej objednávky – kúpnej zmluvy, tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne.

8.2.   Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny kupujúcim.

8.3.   Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar, zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu v lehote splatnosti.

8.4.   Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

9.      Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

9.1.   Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený v spoločnosti MALENA Decor s.r.o. a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

9.2.   Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti MALENA Decor s.r.o. je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

9.3.   Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť a kompletnosť obsahu zásielky (t.j. tovaru vnútri balíka) a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Pokiaľ je obsah zásielky viditeľne poškodený alebo zničený, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho. Kupujúci má právo odmietnuť prevzatie neúplnej zásielky alebo zásielky obsahujúcej poškodený tovar. 

Pokiaľ viditeľne poškodenú zásielku prevezmete a zistíte poškodenie/úbytok tovaru až po odchode prepravcu, postupujte nasledovne:

UPS
Do 24 hodín od prevzatia zásielky je potrebné zaslať vypísaný Zápis o poškodení zásielky na adresu reklamacie@sps-sro.sk. V prípade potreby neváhajte využiť zákaznícku linku spoločnosti UPS (02) 16 877.

Slovenská pošta
Reklamáciu uplatnite najneskôr nasledujúci pracovný deň po dodaní na Vašej pobočke Slovenskej Pošty. Budete potrebovať kompletné balenie zásielky, faktúru k tovaru a doklad totožnosti. Pracovník pošty s Vami spíše zápis o škode a protokol o uplatnení nároku na náhradu škody.

Podrobnosti o neúplnej alebo poškodenej zásielke nám oznámte pomocou kontaktného formulára (uveďte číslo nákupného dokladu, čo konkrétne nie je v poriadku a v neposlednom rade taktiež kontakt priamo na seba). Náš pracovník vybavujúci škody Vás bude do 24 hodín informovať o ďalšom postupe.

9.4.   Zo záruky sú vyňaté chyby spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením výrobku, nesprávnym skladovaním ako aj prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach.

9.5.   Reklamácia musí obsahovať: číslo faktúry (resp. kópiu dokladu o nadobudnutí), presný názov tovaru, popis chyby a fotodokumentáciu poškodeného tovaru.

Tovar odporúčame zaslať doporučene (list) alebo poistený (balík), nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.

9.6.   Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:

MALENA Decor, s.r.o.

Šemša 124,

044 21 Šemša

Slovenská Republika 

9.7.Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru

 • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ - kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ - kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
  Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť závadnú vec za nezávadnú, ak to spotrebiteľovi - kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ - kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi - kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ - kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ - kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 • Predávajúci poučil spotrebiteľa - kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod a. tohto článku) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod b. tohto článku) tak, že umiestnil tento Reklamačný poriadok na príslušnej podstránke elektronického obchodu Predávajúceho a spotrebiteľ - kupujúci mal možnosť si ho prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

 • Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom a doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

  Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

10.  Zodpovednosť za chyby na stránke www.LaImpressione.sk

10.1. Spoločnosť MALENA Decor s.r.o. upozorňuje, že informácie uvedené na www.LaImpressione.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

10.2. Spoločnosť MALENA Decor s.r.o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach.

10.3. Spoločnosť MALENA Decor s.r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

11.  Ochrana osobných údajov

11.1. Prevádzkovateľ elektronického obchodu sa zaväzuje, že bude od spotrebiteľa vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

11.2. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov so spracovaním a uschovávaním jeho osobných údajov pre potreby predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.

11.3. Predávajúci sa zaväzuje, že na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

11.4. Osobné údaje predávajúci neposkytne tretím osobám, okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru spoločnostiam zabezpečujúcim doručenie tovaru. Predávajúci získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

11.5. Pri registrácii má kupujúci možnosť zvoliť si zasielanie informácií o nových produktoch alebo iných marketingových informácií od prevádzkovateľa. Ak si kupujúci nebude želať dostávať tieto informácie, má možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

 

12.  Alternatívne riešenie sporov

 

12.1. Kupujúci (nie „podnikateľ“) má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@laimpressione.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

12.2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

12.3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spo-trebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy, alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu nepre-vyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatív-neho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

13.  Záverečné a prechodné ustanovenia

13.1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok a povinnosť písomného oznámenia zmeny je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu prevádzkovateľa.

13.2. Tieto obchodné podmienky sú platné od 23. 10. 2021.

Najpredávanejší  tovar
Kontakt
 
 
  +421 948 490 973    info@laimpressione.sk 

 

SporoPayTatraPayVUB ePlatby MasterCard Maestro VISA VISA Electron